Tjenester


Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomBrannkoordinator

Også kjent som brannvernleder eller eiers representant for brannforebygging. For alle brannobjekt må det være en representant som ivaretar det brannforebyggende arbeidet og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Det kan være eier selv eller en representant som eier selv engasjerer. Flo Brannsikring kan være en slik representant og sørge for en effektiv og profesjonell ivaretakelse av det brannforebyggende arbeidet gjennom en rolle som vi kaller brannkoordinator.

Brannteknisk dokumentasjonssystem

Flo Brannsikring tilbyr et dokumentasjonssystem som er spesialutviklet for å ivareta dokumentasjon og rutiner innen brannsikkerhet. Når byggverket består av en viss kompleksitet blir manuell håndtering rett og slett for tungvint og papir som bare flyter. I tillegg til et systematisk arkiv holder det elektroniske dokumentasjonssystemet god oversikt over oppgaver som ettersyn, kontroll, vedlikehold, øvelser, opplæring, risikokartlegging, avvik, tiltak og tilsyn som skal følges opp.

Brannteknisk dokumentasjon

En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere iverksettelse av: rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt. rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Skal man få til rutinene ovenfor på en oversiktlig og effektiv måte trengs det dokumenter med oversikt over branntekniske bygningsdeler, installasjoner og utstyr. Flo Brannsikring har lang erfaring med utarbeidelse av branntekniske rapporter, branntekniske tegninger, rømningsplaner, orienteringsplaner, situasjonsplaner, innsatsplaner og instrukser som er tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Kontroll og vedlikehold

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket og om de fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Flo Brannsikring utfører slike kontroller på samtlige branntekniske sikkerhetsinnretninger, blant annet sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, røykventilasjon og ledesystemer. Kontrollens omfang er tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Industrivernkoordinator

Noen virksomheter er underlagt krav om organisering av et industrivern som sikrer at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for innsats på kort varsel. Flo Brannsikring bistår med planlegging, organisering, dimensjonering, vedlikehold og samarbeid om industrivern.

Risikovurdering

Flere forskrifter stiller krav til utarbeidelse av risikovurderinger som skal ligge til grunn for utarbeidelse av planer og gjennomføring av tiltak for å redusere risiko til et akseptabelt nivå. Flo Brannsikring har erfaring med utførelse av risikovurderinger for flere typer virksomheter.

Øvelser

Flo Brannsikring AS planlegger og gjennomfører brannøvinger og evakueringsøvelser for deg og din virksomhet. - Omfattende eller enkle - Gjerne i samabeid med lokale etater (brannvesen m.m.)